نمونه قرارداد امنیت جوملا

خدمات امنیت جوملا سفارش محاسبه هزینه

نمونه قرارداد امنیت جوملا به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز و چک لیست خدمات به آن امکان پذیر نمی باشد.

این موافقتنامه در تاریخ (به حروف) ………………………. فیما بین ……………………………. به نشانی ……………………………. و شماره تماس …………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات لولسا كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

نام کارفرما: …………………….. نام نماينده: ……………………. سمت: ………………… شماره همراه نماینده: ………………….  آدرس ایمیل: …………………….

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

اجرای پک امنیتی سیستم مدیریت محتوای جوملا بر اساس چک لیست لولسا.

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت

هزینه خدمات در زمان ثبت سفارش به صورت آنلاین پرداخت می شود.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد: …………………………………… تومان است. پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما است.

ماده ۴) مدت قرارداد

مدت این قرار داد … روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز و وصول هزینه است.
شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت هزینه از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما می باشد، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری لولسا، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد

مرحله اول پس از عقد قرارداد: ارسال اطلاعات مورد نیاز لولسا

مرحله دوم: وصول هزینه

مرحله سوم: تهیه گزارش اولیه از وضعیت امنیت وب سایت (این گزارش در پایان قرار داد به کارفرما تحویل داده خواهد شد تا بتواند با گزارش نهایی مقایسه نماید)

مرحله چهارم: اجرای پک امنیتی سیستم مدیریت محتوای جوملا بر اساس چک لیست.

مرحله پنجم: ارسال گزارش نهایی جهت مشاهده کارفرما.

مرحله ششم: تحویل وب سایت و پنل ها به کارفرما.

ماده ۶) تعهدات مجری

مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

مجری موظف است کلیه موارد چک لیست امنیت را در صورت عدم تداخل با قالب، پلاگین ها، کامپوننت ها و ماژول های مورد استفاده و تنظیمات هاستینگ به شکل کامل انجام دهد.

مجری موظف به تهیه گزارش در دو مرحله، پیش و پس از انجام پک امنیت جوملا می باشد. گزارش بر اساس ساختار لولسا انجام خواهد شد.

مجری موظف به حفظ اطلاعات محرمانه کارفرما که در فرم سفارش ارسال شده از سوی کارفرما است.

ماده ۷) تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می شود کلیه هزینه ها و اطلاعات و دسترسی های مورد نیاز مجری را در ابتدا به صورت کامل به او تحویل دهد. در صورت عدم تحویل به موقع این اطلاعات و دسترسی ها، به علت اختلال در برنامه های کاری لولسا، زمان انجام این خدمات افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولیت این موضوع تنها بر عهده مجری می باشد.

در صورت آنکه هاستینگ مشتری دچار مشکلات عدم دسترسی یا کاهش سرعت باشد، طول مدت قرار داد افزایش پیدا خواهد کرد و مسئولیت این موضوع با کارفرما خواهد بود. در صورت آنکه اختلال هاستینگ بیش از سه روز رخ دهد، کارفرما موظف به پرداخت ۱۵ درصد هزینه اضافی بابت هر روز اختلال در فعالیت به لولسا می باشد.

مجری حق دارد نام کارفرما را به عنوان مشتریان تیم طراحی و تبلیغات لولسا منتشر نماید.

کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را همزمان با ثبت سفارش و به صورت کامل واریز نماید.

مجری اجازه دارد امضای خود را در فوتر وب سایت مشتری قرار دهد. کارفرما اجازه حذف امضا قبل از گذشت یک سال را نخواهد داشت. مگر آنکه وب سایت خود را از نو طراحی کند.

چنان چه کارفرما پس از سفارش، به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.

سفارش خدمات به منزله پذیرش کلیه قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی خدمات ارائه شده از سوی کارفرما می باشد. کارفرما موظف به رعایت کلیه این قوانین و مقررات می باشد و کلیه عواقب ناشی از عدم مطالعه از این موارد بر عهده کارفرما می باشد.

در صورت آنکه هاستینگ، پلاگین ها، کامپوننت ها، ماژول ها و قالب وب سایت مشتری امکان اجرای بخشی از چک لیست این خدمات را به وجود نیاورد و یا غیر ممکن سازد، کارفرما درخواست انجام این موارد را نخواهد داد و هزینه کامل خدمات را پرداخت خواهد کرد.

ماده ۸) فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط کارفرما موظف به پرداخت کلیه مواردی که تا آن زمان برای او انجام شده است می باشد. در صورت آنکه موارد انجام شده کمتر از میزان ۵۰ درصد پرداخت باشد، مجری موظف به پرداخت باقی مانده هزینه به کارفرما می باشد.

ماده ۹) فسخ قرارداد

قرار داد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.

کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد

تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۱۱) قوانین و مقررات لولسا

رعایت کلیه قوانین و مقررات لولسا بر عهده مشتری می باشد. این قوانین به شرح زیر می باشند:

  • امکان جلسه حضوری برای سفارش، آموزش و یا تحویل این خدمات وجود ندارد.
  • این خدمات شامل آموزش نمی باشد.
  • آشنایی با اصطلاحات و موارد اعلام شده در گزارش بر عهده مشتری بوده و درخواست آموزش و یا توضیح این موارد را از سوی لولسا نخواهد داشت.
  • کارفرما موظف می باشد کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت لولسا و صفحه خدمات امنیت جوملا آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها الزامی می باشد.
  • امکان تغییر در موارد مندرج در قرارداد و قوانین و مقررات وجود ندارد.
  • امنیت وب سایت در طول دوره انجام خدمات بر عهده لولسا می باشد، مگر آنکه بر اثر مشکلات مربوط به هاستینگ و سرور بوده و یا فردی از سوی کارفرما تغییراتی در این دوره بر روی سایت اعمال کرده باشند.
  • در صورت آنکه در طول دوره انجام خدمات کارفرما، دسترسی به پنل های هاستینگ و سیستم مدیریت محتوا را برای افراد دیگری به جز تیم طراحی و تبلیغات لولسا باز کند، موارد امنیتی و مشکلات پیش آمده بر عهده کارفرما بوده و لولسا هیچ گونه مسئولیتی در قبال آنها نخواهد داشت.
  • قرار داد به صورت فایل PDF برای مشتری ارسال خواهد شد و ارسال و عقد آن به صورت فیزیکی (پیش و پس از امضا) وجود ندارد.

این قرار داد در تاریخ (به حروف) …………………………. در ۱۱ ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای …………………………… به سمت مجری و …………………………. به سمت كار فرما رسید.

امضای کارفرما                                        امضای مجری