نمونه قرارداد طراحی ست اداری

نمونه قرارداد طراحی ست اداری به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز به آن امکان پذیر نمی باشد.

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف) ………………………. فیما بین ……………………………. به نشانی ……………………………. و شماره تماس …………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات لولسا كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

نام کارفرما: …………………….. نام نماينده: ……………………. سمت: ………………… شماره همراه نماینده: ………………….  آدرس ایمیل: …………………….

ماده ۱) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

طراحی ست اداری (با تعداد … اتود)، با موارد … و ابعاد …

ماده ۲) جدول زمانبدی پرداخت

پرداخت هزینه خدمات به صورت آنلاین و همزمان با ثبت سفارش است.

ماده ۳) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد: …………………………………… تومان می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشد.

ماده ۴) مدت قرارداد

مدت این قرار داد … روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز و ثبت سفارش است.

شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت هزینه خدمات به صورت کامل از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد است.

مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما می باشد، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری لولسا، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده ۵) مراحل اجرای موضوع قرارداد

مرحله اول پس از عقد قرارداد: ارسال فایل اطلاعات مورد نیاز لولسا

مرحله دوم: وصول مبلغ قرارداد از طریق فرم سفارش

مرحله سوم: طراحی اتود (اتود های) اولیه

مرحله چهارم: ارسال فایل پیش نمایش اتود (اتود ها) جهت انتخاب، بررسی و اعلام تغییرات مورد نظر مشتری (حداکثر … درصد طرح)

مرحله پنجم: اعمال تغییرات مورد نیاز مشتری بر روی اتود انتخاب شده

مرحله ششم: ارسال پیش نمایش طرح نهایی برای مشتری

مرحله هفتم: ارسال فایل نهایی برای مشتری

ماده ۶) تعهدات مجری

مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

مجری متعهد میگردد حداکثر تا …. اتود طراحی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، در صورت تمایل کارفرما مجری متعهد می شود اتود طراحی جدیدی را با کارفرما ظرف مدت … روز کاری تحویل نماید، این موضوع ۵۰ درصد بابت حق الزحمه طراحی اتود جدید، به مبلغ قرار داد اضافه می کند که همزمان با درخواست اتود جدید از سوی کارفرما این مبلغ پرداخت می شود؛ و این موضوع حداکثر یک بار قابل تکرار بوده و در صورت عدم تایید کارفرما، قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است مبالغ پرداخت شده هزینه طراحی اتود ها بوده و هیچ وجهی به مشتری باز گردانده نخواهد شد.

كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.

مجری متعهد می گردد کلیه موارد اعلام شده از سوی کارفرما را در طراحی ست اداری رعایت نماید.

مجری متعهد می گردد فایل نهایی را با ابعاد تعیین شده در زمان سفارش به کارفرما تحویل دهد.

در صورت آن که در موضوع قرار داد اعلام شده باشد فایل لایه باز طراحی مورد نیاز مشتری می باشد، مجری موظف به ارسال فایل لایه باز در زمان تحویل فایل نهایی می باشد.

مجری متعهد می گردد در زمان تحویل به کارفرما، کلیه موارد مندرج در قرار داد را برای کارفرما از طریق ……… ارسال نماید.

ماده ۷) تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را پیش از واریز هزینه پیش پرداخت در اختیار مجری قراردهد.

مجری حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را به عنوان نمونه کار برای دیگران به نمایش بگذارد.

چنان چه کارفرما به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید اتود های ارائه شده در مراحل سوم (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، … روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مراحل چهارم  مندرج در ماده ۵ (مراحل اجرای موضوع قرارداد) …. درصد بوده و پس از آن در صورت درخواست از مجری برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.

کارفرما متعهد می گردد کلیه موارد ذکر شده (شرایط پرداخت) را به مجری تحویل نماید.

پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد قرارداد فاقد اعتبار بوده و مجری اقدام به طراحی نمی کند.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.

کارفرما موظف است پیش از واریز مبلغ پیش پرداخت، کلیه اطلاعات لازم به مجری را به صورت کامل تحویل دهد.

در تمامی مراحل (سفارش، بررسی و اعلام نظر بر روی اتود ها و یا درخواست طراحی اتود جدید) کارفرما موظف است موارد مورد نیاز را به صورت شفاف و مشخص به مجری انتقال دهد. مواردی همچون زیبا، شیک، بهتر و موارد مشابه از سوی کارفرما اعلام نخواهد شد، چرا که این صفات گویای لازم جهت طراحی را نداشته و بر اساس سلیقه افراد متفاوت می باشد.

ارسال کد رنگ های مورد نیاز جهت استفاده در طراحی بر عهده کارفرما می باشد.

کارفرما موظف به انتخاب تنها یک اتود بوده و حداکثر … درصد درخواست تغییر در طرح آن اتود را خواهد داشت. امکان انتخاب بیش از یک اتود وجود ندارد. در صورت درخواست تغییرات بیش از ….. درصد طرح کارفرما موظف به پرداخت هزینه ای معادل طراحی اتود جدید (…. درصد مبلغ کل قرار داد) می باشد.

ماده ۸) فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط بر اساس مرحله پیشرفت کار، کارفرما موظف به پرداخت هزینه تا آن مرحله به مجری می باشد. در صورت آنکه عدم امکان در شرایط فورس ماژور از سوی مجری اعلام شده باشد، مجری موظف به بازگرداندن کلیه مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما است.

ماده ۹) فسخ قرارداد

قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد:

 • فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.
 • عدم پرداخت هزینه سفارش از سوی کارفرما.

ماده ۱۰) تمدید قرارداد

تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده ۱۱) قوانین و مقررات لولسا

 • امکان سفارش حضوری، اعلام تغییرات و یا تحویل این خدمات وجود ندارد.
 • متون و موارد ارسالی از سوی کارفرما از سوی مجری نهایی محاسبه شده و در صورت نیاز به ویرایش و یا تغییر آنها کارفرما موظف به پرداخت هزینه جداگانه برای این موارد می باشد.
 • قرار داد به صورت فایل PDF برای کارفرما ارسال خواهد شد و ارسال آن به صورت فیزیکی (پیش و پس از امضا) وجود ندارد.
 • کارفرما موظف است کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت لولسا و صفحه خدمات طراحی ست اداری آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها الزامی بوده و سفارش به معنای پذیرش کلیه این قوانین و مقررات می باشد.
 • ارسال کد رنگ های مورد نیاز از سوی کارفرما اجباری بوده و ارسال تصویر برای این موضوع امکان پذیر نمی باشد.
 • این خدمات تنها شامل طراحی بوده و شامل چاپ ست اداری نمی باشد.
 • کارفرما موظف است تغییرات و اطلاعات مورد نظر خود را به صورت روشن بیان نماید. صفات کیفی (زیبا، قشنگ، با کیفیت، شیک و موارد مشابه) در ارسال تغییرات مورد نیاز برای اتود ها و اطلاعات اولیه سفارش مورد قبول نمی باشند.
 • فایل نهایی تنها یکبار برای کارفرما ارسال خواهد شد و امکان ارسال مجدد و یا نگهداری فایل ها از سوی لولسا وجود ندارد.
 • در زمان طراحی تنها مواردی که به صورت دقیق در درخواست سفارش ارسال شده باشند طراحی می شوند و مجری موظف به طراحی و یا افزودن هیچ مورد دیگری که از سوی کارفرما در زمان ثبت سفارش اعلام نشده باشد نیست.

این قرار داد در تاریخ (بحروف) …………………………. در ۱۱ ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای …………………………… به سمت مجری و …………………………. به سمت كار فرما رسید.

امضای کارفرما                                        امضای مجری