خدمات دیتا اینتری سفارش

قیمت دیتا اینتری

هزینه (تعرفه، قیمت) دیتا اینتری اینجا محاسبه می‌شه. اول باید مشخص کنی چه نوع دیتا اینتری نیاز داری، بعد تعداد را مشخص می‌کنی، پایین فرم هزینه نهایی خدمات نمایش داده میشه.