• تاریخ قطعی و شماره داخلی مشاور ه به این شماره پیامک می‌شود.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .