هزینه طراحی لوگو موشن شبکه‌های اجتماعی در لولسا بر اساس پلن انتخابی محاسبه میشه.

طراحی لوگو موشن سفارش نمونه کار

قیمت طراحی لوگو موشن شبکه‌های اجتماعی

لوگو موشن ویژه
۱۴۰۰۰۰۰ تومان
هشت اتود
۵۰ درصد ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان
لوگو موشن حرفه‌ای
۷۰۰۰۰۰ تومان
چهار اتود
۳۰ درصد ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان
لوگو موشن عمومی
۳۵۰۰۰۰ تومان
دو اتود
۲۰ درصد ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان
لوگو موشن عمومی
۱۵۰۰۰۰ تومان
یک اتود
۱۵ درصد ویرایش
موسیقی متن
ابعاد انتخابی
امکان تغییر زمان