نمونه قرارداد طراحی پوستر

نمونه قرارداد طراحی پوستر تیم طراحی و تبلیغات لولسا به شرح زیر می باشد. این نمونه قرارداد قابل تغییر نبود و امکان افزودن متمم و یا پیوست، به جز فایل اطلاعات مورد نیاز به آن امکان پذیر نمی باشد.

این موافقتنامه در تاریخ (به حروف) ………………………. فیما بین ……………………………. به نشانی ……………………………. و شماره تماس …………………….. كه از این پس كارفرما نامیده می‌شود از یك سو، و تیم طراحی و تبلیغات لولسا كه از این پس مجری نامیده می‌شود طبق مقررات و شرایطی كه در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است منعقد می‌گردد.

تبصره – نماینده معرفی شده از سمت کارفرما تام الاختیار می باشد و کلیه موارد تنها با ایشان هماهنگ خواهد شد. نماینده موظف به اجرای تمامی بند های موافقتنامه می باشد و امکان واگذاری بخش های مختلف (مانند موارد مالی) به فرد دیگری از سوی کارفرما امکان پذیر نمی باشد.

نام کارفرما: …………………….. نام نماينده: ……………………. سمت: ………………… شماره همراه نماینده: ………………….  آدرس ایمیل: …………………….

ماده 1) موضوع قرارداد و شرح خدمات مجری

طراحی پوستر (با تعداد … اتود)

ماده 2) جدول زمانبدی پرداخت

کل مبلغ قرار داد همزمان با ثبت سفارش به صورت آنلاین پرداخت می شود.

ماده 3) مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد: …………………………………… تومان می باشد. پرداخت کلیه کسورات قانونی بر عهده کارفرما می باشد.

ماده 4) مدت قرارداد

مدت این قرار داد … روز کاری پس از امضا، ارسال کلیه موارد مورد نیاز (فایل اطلاعات مورد نیاز)، و وصول مبلغ قرارداد می باشد.

شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت مبلغ قرارداد از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.

مدت زمان اعلام شده در قرار داد تنها در صورتی قابل اجرا می باشد که کلیه مواردی که بر عهده کارفرما می باشد، در زمان تعیین شده ارسال شده باشند. تاخیر در ارسال موارد به جهت ایجاد اخلال در برنامه های کاری لولسا، می تواند منجر به طولانی تر شدن زمان قرار داد باشد که مسئولیت آن بر عهده کارفرما است.

ماده 5) مراحل اجرای موضوع قرارداد

مرحله اول پس از عقد قرارداد: ارسال فایل اطلاعات مورد نیاز لولسا

مرحله دوم: پرداخت مبلغ قرارداد از سوی کارفرما

مرحله سوم: طراحی اتود (اتود های) اولیه

مرحله چهارم: ارسال فایل پیش نمایش اتود (اتود ها) جهت انتخاب، بررسی و اعلام تغییرات مورد نظر مشتری (حداکثر … درصد طرح)

مرحله پنجم: اعمال تغییرات مورد نیاز مشتری بر روی اتود انتخاب شده

مرحله ششم: ارسال پیش نمایش طرح نهایی برای مشتری

مرحله هفتم: ارسال فایل نهایی برای مشتری

ماده 6) تعهدات مجری

مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.

مجری متعهد میگردد حداکثر تا …. اتود طراحی را به نوبت یا همزمان به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها، در صورت تمایل کارفرما مجری متعهد می شود اتود طراحی جدیدی را با کارفرما ظرف مدت … روز کاری تحویل نماید، این موضوع …. درصد بابت حق الزحمه طراحی اتود جدید، به مبلغ قرار داد اضافه می کند که همزمان با درخواست اتود جدید از سوی کارفرما این مبلغ پرداخت می شود؛ و این موضوع حداکثر یک بار قابل تکرار بوده و در صورت عدم تایید کارفرما، قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است مبالغ پرداخت شده هزینه طراحی اتود ها بوده و هیچ وجهی به مشتری باز گردانده نخواهد شد.

كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار میگیرد از سوی مجری محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده بوده و حق انتقال به غير را ندارد.

مجری متعهد می گردد کلیه موارد اعلام شده از سوی کارفرما را در طراحی لوگو رعایت نماید.

مجری متعهد می گردد فایل نهایی را با ابعاد تعیین شده در زمان سفارش به کارفرما تحویل دهد.

در صورت آنکه در موضوع قرار داد اعلام شده باشد فایل لایه باز طراحی مورد نیاز مشتری می باشد، مجری موظف به ارسال فایل لایه باز در زمان تحویل فایل نهایی می باشد.

مجری متعهد می گردد در زمان تحویل کارفرما، کلیه موارد مندرج در قرار داد را برای کارفرما ارسال نماید.

ماده 7) تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را پیش از واریز هزینه قرارداد در اختیار مجری قراردهد.

مجری حق دارد طراحى و اجراى اثر خود را به عنوان نمونه کار برای دیگران به نمایش بگذارد.

چنان چه کارفرما به هر دلیلی قرارداد را در هر مرحله ای فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج (مبلغ حق الزحمه قرارداد) به مجری خواهد بود.

حداکثر فرصت اعلام نظر نماينده کارفرما در خصوص تایید طرح های ارائه شده در مراحل سوم (مراحل اجرای موضوع قرارداد)، … روز کاری می باشد. بديهی است عدم اعلام نظر کتبی در مهلت اشاره شده به معنی تاييد آن مرحله خواهد بود. ضمنا حداکثر میزان اعمال تغییرات در مرحله چهارم  مندرج در ماده ۵ (مراحل اجرای موضوع قرارداد) … درصد بوده و پس از آن در صورت درخواست از مجری برای اعمال تغییرات، صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.

کارفرما متعهد می گردد کلیه موارد ذکر شده (شرایط پرداخت) را به مجری تحویل نماید.

پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچ گونه فایل یا تصویری از طراحی نهایی قابل استفاده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.

پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجری پرداخت می گردد و کارفرما موظف به تحویل کلیه اسناد پرداختی به مجری می‌باشد.

کارفرما موظف است پیش از واریز مبلغ قرارداد، اطلاعات لازم به مجری را به صورت کامل تحویل دهد.

کلیه متون مورد نیاز جهت استفاده در طراحی، در فایل ورد از سوی کارفرما به مجری تحویل داده می شود. هر گونه اشتباه املایی و نگارشی بر عهده کارفرما بوده و مجری هیچ گونه مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.

تصاویر ارسالی مورد نیاز جهت استفاده در طراحی (لوگو، تصویر و …) از سوی کارفرما باید دارای کیفیت مورد تایید مجری را داشته باشد. مگر آنکه این موارد در موضوع قرار داد آمده باشد و کارفرما هزینه اصلاح این موارد را همزمان با پیش پرداخت واریز کرده باشد.

در تمامی مراحل (سفارش، بررسی و اعلام نظر بر روی اتود ها و یا درخواست طراحی اتود جدید) کارفرما موظف است موارد مورد نیاز را به صورت شفاف و مشخص به مجری انتقال دهد. مواردی همچون زیبا، شیک، بهتر و موارد مشابه از سوی کارفرما اعلام نخواهد شد، چرا که این صفات گویای لازم جهت طراحی را نداشته و بر اساس سلیقه افراد متفاوت می باشد.

ارسال کد رنگ های مورد نیاز جهت استفاده در طراحی بر عهده کارفرما می باشد.

کارفرما موظف به انتخاب تنها یک اتود بوده و حداکثر … درصد درخواست تغییر در طرح آن اتود را خواهد داشت. امکان انتخاب بیش از یک اتود وجود ندارد. در صورت درخواست تغییرات بیش از … درصد طرح کارفرما موظف به پرداخت هزینه ای معادل طراحی اتود جدید (… درصد مبلغ کل قرار داد) می باشد.

ماده 8) فورس ماژور

درموارد فورس ماژور بروز شرایط اضطراری، مانند جنگ اعلام شده یا نشده، اعتصاب های عمومی، شیوع بیماری های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان های غیر عادی، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزی های دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

هر گاه بروز شرایط اضطراری انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیر ممکن سازد، می تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید. در این شرایط بر اساس مرحله پیشرفت کار، کارفرما موظف به پرداخت هزینه تا آن مرحله به مجری می باشد. در صورت آنکه عدم امکان در شرایط فورس ماژور از سوی مجری اعلام شده باشد، مجری موظف به بازگرداندن کلیه مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما است.

ماده 9) فسخ قرارداد

قرارداد از نوع لازم تلقی شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ می باشد.

فسخ قرارداد تنها در صورت بروز موارد اعلام شده در ماده فورس ماژور امکان پذیر می باشد.

کارفرما در صورت فسخ قرارداد، موظف به پرداخت مبلغ کامل قرار داد می باشد.

مجری در صورت فسخ قرارداد موظف به بازگرداندن کلیه مبلغ پرداخت شده از سوی کارفرما است.

ماده 10) تمدید قرارداد

تمدید این قرارداد مجاز می باشد.

ماده 11) قوانین و مقررات لولسا

  • امکان سفارش حضوری، اعلام تغییرات و یا تحویل این خدمات وجود ندارد.
  • متون و موارد ارسالی از سوی کارفرما از سوی مجری نهایی محاسبه شده و در صورت نیاز به ویرایش و یا تغییر آنها کارفرما موظف به پرداخت هزینه جداگانه برای این موارد می باشد.
  • قرار داد به صورت فایل PDF برای مشتری ارسال خواهد شد و ارسال آن به صورت فیزیکی (پیش و پس از امضا) وجود ندارد.
  • کارفرما موظف می باشد کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت لولسا و صفحه خدمات طراحی پوستر آمده است را مطالعه کند. قوانین مندرج در این دو بخش برای تمامی سفارش ها الزامی بوده و سفارش به معنای پذیرش کلیه این قوانین و مقررات می باشد.
  • ارسال کد رنگ های مورد نیاز از سوی کارفرما اجباری بوده و ارسال تصویر برای این موضوع امکان پذیر نمی باشد.
  • این خدمات تنها شامل طراحی بوده و شامل چاپ پوستر نمی باشد.
  • کارفرما موظف است تغییرات و اطلاعات مورد نظر خود را به صورت روشن بیان نماید. صفات کیفی (زیبا، قشنگ، با کیفیت، شیک و موارد مشابه) در ارسال تغییرات مورد نیاز برای اتود ها و اطلاعات اولیه سفارش مورد قبول نمی باشند.
  • فایل نهایی تنها یکبار برای کارفرما ارسال خواهد شد و امکان ارسال مجدد و یا نگهداری فایل ها از سوی لولسا وجود ندارد.
  • در زمان طراحی تنها مواردی که به صورت دقیق در درخواست سفارش ارسال شده باشند طراحی می شوند و مجری موظف به طراحی و یا افزودن هیچ مورد دیگری که از سوی کارفرما در زمان ثبت سفارش اعلام نشده باشد نیست.

این قرار داد در تاریخ (به حروف) …………………………. در 11 ماده در دو نسخه  که هر یک به تنهایی اعتبار یکسان دارند تنظیم و به امضای …………………………… به سمت مجری و …………………………. به سمت كار فرما رسید.

امضای کارفرما                                        امضای مجری