هزینه طراحی بروشور در لولسا بر اساس چند فاکتور محاسبه میشه. باید اول ببینی چه نیازی داری تا با توجه به اون سفارش خودتو ثبت کنی.

طراحی بروشور

قیمت طراحی بروشور

جدول قیمت طراحی بروشور در زیر برای تو به صورت پویا نمایش داده میشه. اول باید مشخص کنی چه نوع بروشوری نیاز داری. پایین فرم هزینه نهایی خدمات برات نمایش داده میشه. توی فرم ثبت سفارش هم همین هزینه برای سفارش از تو دریافت خواهد شد.